Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры

Найменне адміністрацыйнай працэдуры, пункт (падпункт) пераліку адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур**Асобы, адказныя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур і вядзенне Справаводства па іх (асобы, якія іх замяняюць)
1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі – пункт 2.1 пераліку5 дзён з дня звароту бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
2. Выдача даведкі аб месцы працы і займаемай пасады-пункт 2.2 пераліку5 дзён з дня звароту бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
3. Выдача даведкі аб перыядзе працы-пункт 2.3 пераліку5 дзён з дня звароту бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы-пункт 2.4 пераліку5 дзён з дня звароту бестэрмінованамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб.508 В
тэл. 306 43 70
5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах – пункт 2.5 пералікупашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу лісток непрацаздольнасці даведка аб памеры заработнай платы-у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадастаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, – 1 месяц на тэрмін пазначаны ў лістку непрацаздольнасцінамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб.508 В
тэл. 306 43 70
6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці-пункт 2.6 пералікузаяўленне пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу даведка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (удачарылі) дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў, прызначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь і рэгістрацыя яго нараджэння органам, які рэгіструе акты грамадзянскага стану, Рэспублікі Беларусь пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне аднаго з бацькоў, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці-для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь), – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь і (або) Рэгістрацыя яго нараджэння праведзена кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў) выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца на ўсыноўленага (удачаронага) дзіцяці (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні да якога (якіх) заяўнік звяртаецца за прызначэннем дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці) копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці (прадстаўляецца на ўсіх падапечных дзяцей) пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дому дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якім у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, – для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць)10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасовавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
7. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, – пункт 2.8 пералікузаяву пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў пасведчанне аб заключэнні шлюбу-у выпадку, калі заяўнік10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасовавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
8. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў – пункт 2.9 пералікузаява пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям’і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў) дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь і (або) Рэгістрацыя яго нараджэння праведзена кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданні заяўніка) копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці – інваліда ва ўзросце да 3 гадоў пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню, у зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне пасведчанне аб заключэнні шлюбу-у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які, – для няпоўных сем’яў даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах даведка аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) – для асоб, якія знаходзяцца ў такім адпачынку выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачасе) у поўнай сям’і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям’і, усынавіцелю (удачарыцелю) дзіцяці – пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) або прыпыненні прадпрымальніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям’і або сваяком дзіцяці даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на – у выпадку змянення месца выплаты дапамогі дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дома дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу
дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, – для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц па Дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоўвядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
9. Прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў – пункт 2.9-1 пералікупашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў) даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, – прадстаўляецца на адно дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданні заяўніка) копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці пасведчанне аб заключэнні шлюбу-у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) – у выпадку змянення месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям’і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) або прыпынілі прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і не, усынавіцелем (удачарыцелем) дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальнавыканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц на тэрмін да даты наступлення абставін, якія цягнуць спыненне выплаты дапамогівядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
10. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем’яў-пункт 2.12 пералікузаяву пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў) выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданні заяўніка) копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці-для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля), якія з’яўляюцца інвалідамі даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу-для сем’яў грамадзян, якія – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года) выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля) даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) – у выпадку змянення месца выплаты дапамогі дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па Дзень дасягнення дзіцем 16 -, 18-гадовага ўзростувядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
11. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў) – пункт 2.13 пералікулісток непрацаздольнасці10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, – 1 месяц на тэрмін пазначаны ў лістку непрацаздольнасцінамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб.508 В
тэл. 306 43 70
12. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці, – пункт 2.14 пералікулісток непрацаздольнасці10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, – 1 месяц на тэрмін пазначаны ў лістку непрацаздольнасцінамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб.508 В
тэл. 306 43 70
13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі – пункт 2.16 пералікулісток непрацаздольнасці10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, – 1 месяц на тэрмін пазначаны ў лістку непрацаздольнасцінамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб.508 В
тэл. 306 43 70
14. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты-пункт 2.18 пералікупашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня звароту бестэрмінованамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб. 508 В
тэл. 306 43 70
15. Выдача даведкі аб выхадзе на працу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі-пункт 2.19 пераліку5 дзён з дня звароту бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
16. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры-пункт 2.20 пералікупашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня звароту бестэрмінованамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб.508 В
тэл. 306 43 70
17. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем-пункт 2.24 пераліку5 дзён з дня звароту бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
18. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў-пункт 2.25 пераліку5 дзён з дня звароту бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
19. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, – пункт 2.29 пералікупашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу3 дні з дня звароту бестэрмінованамеснік галоўнага бухгалтара Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб.508 В
тэл. 306 43 70
20. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне – пункт 2.35 пералікузаява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага) пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – У выпадку смерці дзіцяці (дзяцей) даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасовавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна каб.503
тэл. 222 43 41
21. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе-пункт 2.44 пералікупашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня звароту бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна каб.503
тэл. 222 43 41
22. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь – пункт 18.7 пералікузаява пашпарт ці іншы дакумент,
які сведчыць асобу
5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 6 месяцаўнамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб.508 В
тэл. 306 43 70
23. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб-пункт 18.13 пералікупашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу3 дні бестэрмінованамеснік галоўнага бухгалтара
Гулідава Марына Уладзіміраўна
каб. 508 В
тэл. 306 43 70
24.Аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў-пункт 1.1.5 пералікузаяву пашпарта ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян. пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей. якія прымаюцца на ўлік якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся (якія стаяць) на такім уліку. – пры прыняцці на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, унясенні змяненняў у склад сям’і (у выпадку павелічэння складу сям’і), з якім грамадзянін складаецца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, уключэнні ў асобныя спісы ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, уключэнні ў асобныя спісы ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, падзеле (аб’яднанні) чаргі, пераафармленні чаргі з грамадзяніна, якія застаюцца стаяць на ўліку якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў пасля памяншэння складу сям’і, – пры унясенні змяненняў у склад, з якім грамадзянін складаецца на ўліку якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям’і) дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання , – у выпадку наяўнасці такога права звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага – пры прыняцці на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі аб наяўнасці ў грамадзяніна захворванняў, указаных у пераліку, які вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя, пры наяўнасці якіх прызнаецца немагчымым яго сумеснае пражыванне з іншымі грамадзянамі ў адным пакоі або аднапакаёвай кватэры, пры прыняцці, прадугледжанага падпунктам 1.7. пункта 1 артыкула 36 Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь Згода паўналетняга члена сям’і, на якога ажыццяўляецца пераафармленне чаргі1 месяц з дня падачы заявы бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
25. Аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў-пункт 1.1.7 пералікузаява пашпарта або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян15 дзён з дня падачы заявы бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
26. Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце-пункт 1.1.8 пералікузаяву пашпарта або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання), якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце , – у выпадку наяўнасці такога1 месяц з дня падачы заявы бестэрміновавядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41
27. Выдача даведкі аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў-пункт 1.3.1 пералікупашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобуу дзень звароту 6 месяцаўвядучы спецыяліст па кадрах
Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна
каб.503
тэл. 222 43 41

* Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку выдаюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць пададзеныя грамадзянінам самастойна. Ад грамадзяніна могуць быць запатрабаваныя дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі з заявай звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы, а таксама іншыя дакументы ў выпадках, пазначаных у пункце 2 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб асновах адміністрацыйных працэдур».

**Усе адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна.

Прыём заяў спецыялістамі, адказнымі за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры, праводзіцца ў працоўны час у працоўныя дні прадпрыемства.

Месцазнаходжанне адказных асоб за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур: г.Мінск, прасп. пераможцаў, 23/3.

Адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна.

У перыяд адсутнасці вядучага спецыяліста па кадрах Петрашэўская Анастасія Аляксандраўна адказная асоба за здзяйсненне адміністрацыйных працэдур – вядучы юрысконсульт Лях Вераніка Канстанцінаўна (каб.508а тэл. 203 06 41). У перыяд адсутнасці намесніка галоўнага бухгалтара Гулідава Марына Уладзіміраўна адказная асоба за здзяйсненне адміністрацыйных працэдур – вядучы бухгалтар Філонава Людміла Барысаўна (каб. 508в, тэл. 306 43 70).

Профіль арганізацыі на партале рэйтынгавай ацэнкі якасці аказання паслуг і адміністрацыйных працэдур